29 بهمن ,1396

آیت الله سید محمد فال اسیری

 

 حجةالاسلام سید محمد پدر آيت اللّه سيد محيى الدين فال اسيرى كه به استثناى مرجعيت، در ساير امور روحانى تا حد قابل توجهى جانشين پدر بوده است. مناسب مى‏دانم سه صفت بارز ايشان را در اينجا ياد آور شوم يكى از آنها رسيدگى زياد به امور مادى افراد كم درآمد و طلاب علوم دينيه بوده و در آغاز هر ماه در حدود چهارصد نفر طلبه را شهريه مى‏داده و ديگر اين كه به امور اجتماعى مردم اهتمام داشته و ديگر اين كه در عين حالى كه از راه وجوه شرعيه و هدايا، درآمد فراوانى داشته از ثروت اندوزى پرهيز مى‏نموده و به قدرى به نيازمندان مى‏پرداخته كه هنگام رحلت مبلغ هفتصد تومان آن زمان مديون بوده است. ورثه با شرافت و متعهد و مقيد به دستورات اسلامى نيز فوراً اقدام به فروش كتاب و غيره نموده و مطالبات مردم را مى‏پردازند. مرحوم سيد محمد از نظر سياست و دين طرفدار مشروطه مشروعه بوده و با مشروطه دستاورد انگلستان مخالفت مى‏نموده و در اين راه يكى از بستگان مجاهد او را به نام  حجةالاسلام حاج سيد احمد دشتكى هاشمى به شهادت رساندند امّا خود ايشان را طرفداران و فاميل‏شان به ويژه افراد مسلح ابيوردى حفاظت مى‏نمودند و منحرفين كه مخالفين مشروطه انگليسى را به اتهام نابجاى طرفدارى از استبداد، به ناحق مى‏كشتند، به ايشان دسترسى پيدا ننمودند و نيز يكى از خصوصيات ايشان اين بود كه در موقوفات دخالت نمى‏نمودند. ايشان در مسجد وكيل شيراز اقامه جماعت و در منزل، تدريس و به مرافعات مردم رسيدگى مى‏نمودند. ايشان در سال 1331 قمرى در سن 63 سالگى رحلت نموده و در كنار قبر پدر به خاك سپرده شد.

 ايشان داراى پنج پسر و چهار دختر بوده كه چهار پسر ايشان در سلك روحانيت وارد شده و يك نفر در پست فرماندارى و استاندارى اشتغال داشته است.


به نقل از یادنامه آیت الله فال اسیری